אודות החברה

אינטליקנה הינה חברת פיתוח קנאביס רפואי הממוקמת בישראל ונסחרת בבורסה בתל אביב INTL:TLV

אינטליקנה בעלת תקן GACP

כחלק מהליך שיפור מתמיד, אנו שמחים לבשר כי אינטליקנה עומדת בתקן GACP.
מדובר בתקן בינלאומי (Good Agricultural and Collection Practices)
המאגד מערכת הנחיות החל משלב הגנטיקה, הגידול עצמו ועיבודו
וכלה אף באריזה, כוח אדם ותיעוד. עמידה בתקינה זו מבטיחה כי
המוצרים יהיו ברמת איכות עקבית ואחידה והיא למעשה הגושפנקה
הנדרשת לכניסה לעולם ייצוא התפרחות מעבר לגבולות ישראל.

דיווחי החברה
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

(להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה, בדבר עדכון כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום 5 באפריל 2021, בשעה 16:00 במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב ("משרדי פרל כהן"), אשר על סדר יומה, בין מבצעים, אישור התקנות בעסקאות בין החברה לבעלי השליטה בה ו / או קרובו. להלן יובאו בתמצית נוסחי ההצלחהות המוצעות: [1] הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לתקופה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. רואי החשבון ליאון אורליצקי ושות ', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם. [4-10] אישור הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה, למת הדירקטורים החיצוניים, בתנאים זה לתנאי כהונתם הנוכחי (לרבות כתבי פטור ושיפוי) והכללתם בפוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה. [11] מינוי מר דורון בירגר לכהונת דירקטור בחברה. [12] אישור עסקת מסגרת לרכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, היה יום 4 במרץ 2021 ("המועד הקובע"). בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, עובד את כתב העת הצבעתו במשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה. ייפוי כח שאלתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה כאמור להלן. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הוא עד 10 ימים לאחר המועד הקובע. פרטים נוספים בדבר הנושאאים הסדרה היום, הזכאים להשתתף באסיפה, מניין חוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההצלחהות הסדרה היום, לא יכול למצוא בדוח זימון אסיפה שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך – www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב – www.tase.co.il, ביום 25 בפברואר 2021 (מס 'אסמכתא: 2021-01-023469), ודיווח משלים מיום 4 במרץ 2021. בנוסף לכך, מסמכים בקשר לאסיפה עומדים לעיון בעלי המניות של החברה במשרדי פרל כהן, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון: 03-3039000.

החזיקו חזק!
עוברים לבית המרקחת
דילוג לתוכן